استراتژی "داحیا" ، پروژهٔ آمریکایی تجزیهٔ ایران.

همانگونه که بارها ، از زبان تحلیلگران سیاسی ،
شنیده اید ، هدف آمریکا و متحدّان منطقه ای ، و بین المللی آن ، نه ، مسئلهٔ هسته ای ایران
است ، نه ، موشک های بالستیک کشورمان ،
نه ، مسئلهٔ حقوق بشر ، و نه ، مواردی ،
از این دست .
به گفتهٔ یکی از تحلیلگران ، آمریکایی ها ،
به این دلیل ، با ایران ، دشمنی می ورزند ،
که جمهوری اسلامی ایران ، هیمنه و ابّهت ایالات متّحده را شکسته ، و بر روی چهرهٔ امپریالیستی آمریکا ، پنجه کشیده است .
هدف اصلی آمریکایی ها ، علیرغم انکار آنان ،
تجزیهٔ ایران ، و تبدیل آن ،
به چند کشور کوچک است .
در راستای این هدف ، از مخالفین داخلی گرفته ، تا دشمنان منطقه ای ، و تا گروهک های
خارج نشین ، قطعات پازلی را تشکیل داده اند ، تا به سرکردگی آمریکا ، تجزیهٔ ایران را ،
رقم بزنند .
در این ویدئو ، به این استراتژی ،
و قطعات پازل تجزیهٔ ایران ،
و عوامل شکست آن ، پرداخته شده است .