متن آهنگ مام وطن محسن چاوشی

متن آهنگ مام وطن محسن چاوشی:


راز خوشبختی من خفته در قلب من استتو کجا می گردی قلب من این وطن استخاک مادرزادی خانه اجدادیاین وطن ارثیه پشت در پشت من استهیچ ابرقدرتکی مرد تسخیرش نیستزن اگر تهمینه مرد اگر تهمتن استگریه ها کرده وطن تاب آورده وطنماه پر درد وطن مادری شیرزن استقلب من خانه من خانه زخم به تنخسته ام از جایی که گرفتار تن استمن به مرگ آگاهم مرگ را می خواهمهم وطن هاراهم ،دشمن آتش زدن است