آیا کک ها خطرناک هستند؟ | سم قوی برای ریشه کن کردن کک ها

کک ها موجودات خونخواری هستند که میزبانانی چون انسان، گربه، سگ و پرندگان دارند. یکی از مهمترین میزبان های کک ها موش ها هستند که در آلوده بودن شهره عام و خاصند! به همین دلیل کک ها جزو موجودات انتقال دهنده بیماری های خطرناک هستند و به سرعت باید از بین بروند. برای خلاصی از شر کک ها با میهن سم تماس بگیرید.
09145562020 _ 04432251817 _ www.mihansam.com