مبارزه با کرونا توسط یک کادر درمان در کشور چین

پرستار که می گوییم، ناخودآگاه چهره بانویی سفیدپوش در ذهنمان نقش می گیرد که برای شفای هر چه زودتر بیماران تلاش می کند. مرهم درد جسمش را می آورد و محرم درد روحش می شود.

اما سفیدپوشان مهربان تنها بانوان نیستند. هستند مردانی که حتی گاهی پر مهرتر از بانوان از بیماران پرستاری می کنند. دراین ویدیو با مردی آشنا می شویم که تا وقتی که روپوش سفیدش را به تن دارد، تنها عشقش کارش می شود!