پارکر - Parker 2013

سینمایی - پارکر - Parker 2013 - یک دزد ( جیسون استاتهام ) با اصول اخلاقی حرفه ای خاص خود توسط افرادش دور زده می شود و به حال مرگ رها می شود. او با پوشش و هویتی جدید و دوستی غیر معمول با یک زن قصد دارد تا هدف دزدی افراد سابق خود را دریابد و انتقام بگیرد و… - Gap.im/nama66