چطوری در خانه ناخن هایمان را ریموو کنیم؟

چطوری در خانه ناخن هایمان را ریموو کنیم؟( برای کاشت، لمینیت،لاک ژلیش)