پیش فروش شترمرغ 10روزه و1ماهه و2ماهه کامل درتهران09121986651

پیش فروش شترمرغ 10روزه و1ماهه و2ماهه کامل درتهران
تاریخ تحویل آخرفروردین 98
دراین تاریخ باتوجه به پشت سرگذاشتن فصل بیماری مشتریازشرکت آریامنتخب شترمرغ سالم وبدون تلفات تحویل میگیری

واکسینه شده وکیفیت بالا وتضمین پروارشدن کل بار
فروش وتحویل بابیعانه 15درصد ازاول بهمن
www.ariamontakhab.com