قسمت دوم گفتگو با دکتر مسعود هاتف دهقانی پیرامون رباط صلیبی قدامی

دکتر مسعود هاتف دهقانی در گفتگو با فیزیوتراپیست علیرضا سپهری از مکانیسم های اسیب رباط صلیبی قدامی میگوید
http://www.wonderphysio.com/clip/view-18408.aspx