قطع برق در ورامین به دلیل شرایط نامساعد جوی بوده است

قطع برق در ورامین به دلیل شرایط نامساعد جوی