پوسیدگی زیر لثه

پوسیدگی ریشه دندان که زیر لثه قرار گرفته است ناچار به جراحی لثه و ایجاد دید مستقیم هستیم. سپس پرکردن دندان با کامپوزیت دندان میسر می گردد.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658 وبسایت:www.dencareclinic.com
https://dencareclinic.com|[دندانپزشکی]