پرورش تک فرزند - مشکلات تک فرزندی

کمال‌گرایی از بارزترین ویژگی‌های شخصیتی تک فرزندان است. آن‌ها افرادی کوشا، با وجدان و رهبرانی بالقوه هستند که در هر سنی احساس بزرگسالی می‌کنند.