سقوط هواپیما به دلیل برخورد با پرندگان

یک هواپیمای چینی متعلق به ارتش این کشور، در پی برخورد به پرندگان آسیب دید و از کار افتادن موتور هواپیما، سبب سقوط آن شد.