طرح دولت برای کمک معیشتی ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان بع مدت ۴ ماه

طرح ۴ ماه دولت برای کمک معیشتی ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان