ویدیو نجات یک سگ از دریاچه یخ زده

چند انسان خیر، سگی را که درون آب‌های یک دریاچه یخ زده گرفتار شده بود، نجات دادند.