نمایشگاهی برای آشنایی مردم با تعزیه

تعزیه خوانی هنری است که قدمت آن به دوران صفویه بازمی‌گردد. نمایشگاهی برای آشنایی مردم با این هنر بومی - مذهبی ایران در تماشاخانه سرو تهران برگزار شده است.