هخامنشیان سنگ هاى عظیم تخت جمشیدرا از كجا آوردند

#فیلم #تخت_جمشید شایدسوال باشد هخامنشیان سنگ هاى عظیم تخت جمشیدرا ازكجا و چگونه برش داده و به آنجابرده اند؟! گزارشى از معدن الماس برى سیوند «به روز ترین قیمت بازار مصالح در کارگشا»