تعبیر خواب سیگار کشیدن چیست ؟

دود در خواب نشانه کسالت و غم است و منجر به افسردگی میشود.
اگر ببینید بجز شما افراد دیگری نیز سیگار میکشند بدین معنی است که لذت های غیر منتظره ای در انتظار شماست.
اگر شما خواب سیگار دیده اید این ویدیو را ببینید تا به معنا و مفهوم ان پی ببرید .