ظرفیت شبکه بهداشت فراتر از واکسیناسیون ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار دُز در روز است

ظرفیت شبکه بهداشت