بیتا عالمی ،شعر خوانی (شاملو،عشق رازیست)

بیتا عالمی بازیگر تاتر سینما تلویزیون اینستاگرام bitaalemi