نوازی‌: مسئولان تنها به فکر حفظ میز خودشان‌ هستند

نوازی‌: مسئولان تنها به فکر حفظ میز خودشان‌ هستند