دامنه های سپید :شعر و صدا ، استاد هوشنگ رئوف

دامنه های سپید
**
هی عاشق شدم و
هی بار
روی دلم گذاشتم و
ندانشتم
این برف کی آمد و کی نشست
مانده ام با این دل سنگین
چگونه از دامنه های سپید
سرم بگذرم

استاد هوشنگ رئوف