محدودیت جدید کرونایی شامل چیست؟

همزمان با اجرای محدودیت جدید کرونایی، گزارشی از مواردی که این محدودیت شامل آن‌ها می‌شود را مشاهده می‌کنید.