کمالگرایی چیست؟ | کمالگرایی منفی چیست؟ | آیا کمالگرا هستید؟

برای درمان کمال گرایی سعی کنید که
_ ابتدا اهداف واقع بینانه برای خود انتخاب کنید.
_اشتباهات خود را بپذیرید. این را بدانید که هر انسانی ممکن است مرتکب اشتباه شود .