چتربازی تفریحی نوید در فرودگاه رامسر

در این نوع چتربازی شما به همراه و متصل به استاد نقدی پری از هواپیما بیرون پریده و سقوط آزاد تفریحی می کنید. در چتربازی تفریحی نیازی به آموزش نیست. در این ویدئو محمد نوید بی اقدام به پرش تندم در فرودگاه رامسر نموده است. جهت انجام چتربازی تندم به همراه استاد نقدی پری، اینستاگرام و وبسایت تیم چتربازان ایشان را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com