وضعیت کرونا در چین

چین ماه ها است که حتی یک مورد فوت ناشی از کرونا ثبت نشده است.