حداقل تا یکسال دیگر درگیر کرونا هستیم

حریرچی : حداقل تا یکسال دیگر درگیر کرونا هستیم