جمعه : شعر و دکلمه ی استاد هوشنگ رئوف

جمعه
**

جمعه، بن بست یک جاده فرعی ست
که از کنار گریه های خاک نشین پنجشنبه می گذرد

و خانوادگی در آن جمع میشویم
چای دم کرده هفته را برای هم
در استکان های لب پریده می ریزیم

و درست همان لحظه
بیاد می آوریم
که باز
قوطی قند را
جا گذاشته ایم

هوشنگ رئوف