بازدید معاونت رئیس جمهور از غرفه شرکت پویان پاسارگاد کویر و پروژه اکریلو نیتریل

بازدید دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از غرفه شرکت پویان پاسارگاد کویر و پروژه اکریلو نیتریل