برگزاری دوره آموزشی مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه

بر گزارکنندگان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور و شرکت کشاورزی حاتم گلخانه ای
http://www.hatamagro.com/2020/11/14/education/
تاریخ شروع کلاسها بزودی اعلام خواهد شد.
دوره های آموزشی و پژوهشی برگزار شده
مدیریت گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
مهندسی طراحی گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
ناظرین فنی گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
اصول احداث گلخانه، شناخت عوامل محیطی و نحوه کنترل آنها- بنیاد تعاون زندانیان (حامی)
ناظرین فنی گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان احداث گلخانه شرکت شهرک های کشاورزی