خاطرات مستند ساز اسپانیایی از زیارت مرقد امام حسین (ع) در اربعین

خاطرات مستند ساز اسپانیایی از زیارت مرقد امام حسین (ع) در اربعین