اجاره نشینی در ایران و 9 کشور دیگر

90 درصد درآمد تهرانی ها خرج اجاره خانه می شود همچنین نرخ اجاره نشینی در ایران حدود 35 درصد است یعنی حدود 28 میلیون نفر از ایرانیان اجاره نشین هستند.