چرا ، رهبری نظام ، برجام را آتش نزد ؟

بازی آمریکا و اروپا با برجام ،
با اعلام گام سوّم کاهش تعهّدات برجامی ایران
، از سوی رئیس جمهور ؛
وارد مرحلهٔ تازه ای شد .
شاید برای شما هم ،
این سٶال مطرح شده باشد ،
که چرا ، رهبری نظام
(همانگونه که در این ویدئو ، آورده شده است) ، تهدید خود ، مبنی بر آتش زدن برجام ،
در صورت خروج آمریکا از آن را ، عملی نکرد ؟
پاسخ این سٶال را ، در سخنان تحلیلی آقای
" رائفی پور " ؛ بشنوید .