دانلود کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ فارسی+لینک دانلود

دانلود کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ فارسی pdf دانلود فایل.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... دموکراتیک کردن درمان مطابق با تفکر ساخت‌گرای اجتماعی، این رویکرد درمانی می‌کوشد برابری‌خواهانه باشد. این امر مستلزم دوگانگی کمتر ممتاز موضوع-ابژه بین درمانگر و خانواده است و بنابراین نسبت به اکثر درمانها سلسله مراتبی کمتری دارد. اندرسن (1995) مشاهدات زیر را از تجربیات خود در استفاده از تیم های بازتابی انجام می دهد: هنگامی که ما در نهایت شروع به استفاده از این حالت کردیم، از اینکه چقدر آسان است بدون استفاده از کلمات تند و زننده صحبت کنیم، شگفت زده شدیم. بعداً مشخص شد که نحوه صحبت ما بستگی به زمینه ای دارد که در آن صحبت می کنیم. اگر بخواهیم در مورد خانواده بدون حضور آنها صحبت کنیم، به راحتی "حرفه ای" و جدا صحبت می کنیم. اگر تصمیم بگیریم در حضور آنها در مورد آنها صحبت کنیم، طبیعتاً از زبان روزمره استفاده می کنیم و دوستانه صحبت می کنیم. (ص 16) در استفاده اولیه آندرسن از تیم‌های تأثیرگذار، در یک یا چند بار در طول جلسه، به‌ویژه در هنگام بن‌بست، درمانگر از متخصصان پشت آینه نظر می‌خواهد، نورها و سیستم‌های صوتی معکوس می‌شوند و خانواده و درمانگر. به عنوان ناظر اعضای تیم در مورد مکالمه خانوادگی که به تازگی مشاهده کرده اند صحبت می کنند. اعضای تیم بدون آگاهی قبلی از خانواده یا استراتژی های برنامه ریزی، و بدون محدودیت در فرضیه ها به منظور درک ساختار خود خانواده از واقعیت، اعضای تیم به طور خودجوش نظرات خود را بر اساس آنچه در آن جلسه خاص مشاهده کرده اند ارائه می کنند. معمولاً، این دیدگاه‌ها به‌عنوان گمانه‌زنی‌های آزمایشی و غیر تحقیرآمیز در مورد مسائل مشکل‌ساز مطرح می‌شوند - با توجه به اینکه اعضای تیم مراقب هستند که اظهارنظر یا تفسیری را انجام ندهند، دانلود کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ فارسی+لینک دانلودیا به اعضای خانواده آموزش دهند که در مورد چه چیزی صحبت کنند. پس از اینکه تیم بازتاب خود را به پایان رساند، اعضای خانواده فرصتی دارند تا در مورد گفتگوهای تیم بازتاب دهنده در مورد گفتگوهای قبلی خانواده صحبت کنند. جابجایی بین گفتگوی درونی و بیرونی دو دیدگاه متفاوت در مورد رویدادهای یکسان ارائه می دهد و جستجو برای دیدگاه ها و درک جدید را تحریک می کند. در این فرآیند، خانواده احساس می‌کند که شنیده می‌شود، مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد و برای فرآیند مهم است. همانطور که تاکید کردیم، زبان نقش کلیدی در ارائه دستور زبانی ایفا می کند که واقعیت های ما را تنظیم می کند و داستان هایی را ارائه می دهد که ما برای درک تجربیات خود می سازیم. اندرسن (1991) بیشتر به دانلود کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ فارسی گوش دادن به آنچه مردم می گویند علاقه مند است تا به استنباط منظور آنها. H e (اندرسن، 1992) رویکرد تیم بازتابی را به قدم زدن در آینده تشبیه کرده است. بسیاری از جاده ها امکان پذیر است. برخی از مسیرها به بن بست ها منتهی می شوند، برخی دیگر به مکان های ارزشمند جدید. خانواده با انتخاب راهی که انتخاب کردند چه انتظاری داشتند؟ ممکن است اکنون مسیرهای دیگری خانواده درمانی وجود داشته باشد؟ آیا آنها را در نظر گرفته اند؟ چگونه می توانند با خود در مورد مسیرهایی که طی شده و کدام مسیرهای آینده ممکن است بهترین باشند صحبت کنند؟ اعضای خانواده با انعکاس ایده‌های تیمی به شیوه‌ای برابری‌خواهانه و مشارکتی، و آزادانه در انتخاب آن‌هایی که مفید تلقی خانواده درمانی می‌شوند، تحریک می‌شوند، به ایجاد گفت‌وگوی جدیدی میان خود تشویق می‌شوند که از آن ادراکات جدیدی پدید می‌آید که به معانی جدید و در نهایت جدید منجر می‌شود. راه حل ها در مد واقعی پسامدرن، درمانگرانی که رویکردهای متفاوتی را تمرین می‌کنند، روش‌های متفاوتی را برای استفاده از فرآیند بازتابی به کار گرفته‌اند (هافمن، 2002). روایت درمانگران (به فصل بعدی مراجعه کنید) به ویژه تیم های بازتابی را فرصتی برای پیوستن به خانواده، حمایت از توسعه روایت های جدید در مورد خود و تسهیل ساختارشکنی توصیفات اشباع شده می دانند (فریدمن و کامبز، 1996). اعضای تیم با مشاهده و گوش دادن به جلسات درمانی،…