ماجرای افشاگری تاریخی خبرگزاری مشهور آمریکایی از دارایی خاندان پهلوی

"[برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید](http://digikav.ir/1397/11/01/%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/)"


ماجرای افشاگری تاریخی خبرگزاری مشهور آمریکایی از دارایی خاندان پهلوی