غزل ناب حافظ _ :خیز و در کاسه ی زر آب طربناک انداز

خیز و در کاسه ی زر آب طربناک انداز
پیشتر زانکه شود کاسه ی سر خاک انداز
بخشی از غزل : حضرت حافظ
صدا : قاسم ساروی