زیباترین لحظه ها در تمام اعصار" پیامی از اشتر شران، نیروهای بعد نهمی فدراسیون کهکشانی نور”

زیباترین لحظه ها در تمام اعصار"
پیامی از واحد هماهنگی آشتار، هسته ی مرکزی نیروهای بعد نهمی فدراسیون کهکشانی نور”
از کانال بیداری ایرانی۱۱:۱۱