آخرین باری که بهش گفتی "دوست دارم" ؛ کی بود؟.

هنوزم ، دیر نشده ، بجنبین لطفاً ! .
این ، از من :
میهن ویدئو !
میهن ویدئویی ها ! :
دوستتون دارم ! .