خارپشت خسته

عجب خارپشتیه کتکشم بزنی از سر جاش بلند نمیشه!!!