دستورالعمل‌ های بهداشتی تا ۶ ماه آینده ادامه دارد

رییس جمهور: دستورالعمل‌های بهداشتی تا ۶ ماه آینده ادامه خواهد داشت