آهنگ ارزشی و حماسی طوفان از مجتبی جعفری (راتین رها)

آهنگ ارزشی و حماسی طوفان از مجتبی جعفری (راتین رها)

آهنگ طوفان
شعر: حُسنیه جباری
آهنگ: راتین رها
با همکاری بسیج هنرمندان و حوزه هنری