سخنرانی جنجالی امیرحسین شفیعی در شهر ورامین/اختتامیه جشنواره استان تهران

خبرنگار علیرضا مهدی زاده(ورامین)