انسان نخستین - Early Man 2018

انیمیشن - انسان نخستین ( جنگلی ها ) - Early Man 2018 - در دوران زیست انسان‎های نخستین ، داگ و افراد قبیله‎اش با یکدیگر متحد می‎شوند تا از نابودی خانه‎شان توسط لرد نوث جلوگیری کنند. اما… - Gap.im/nama66