نمونه تدریس جراحی دکتر هادی احمدی آملی

نمونه تدریس دکتر هادی احمدی آملی فوق تخصص جراحی گوارش، دانشیار دانشگاه تهران رفرنس جدید جراحی کتاب لورنس 2019

خرید از لینک فروشگاه پارسیان دانش:

http://parsian-danesh.ir/


The Surgery courses by Dr. Hadi Ahmadi_Amoli, The DVD Pack of essential of residency Exam, Parsian Danesh Institute.

#دکتر_هادی_احمدی_آملی #دکتر_احمدی_آملی #رزیدنتی #دستیاری_پزشکی