دستگیری 13 نفر و توقیف 559 دستگاه خودرو برای دوردورهای ترافیک‌زا

طرح نظارت بر خودروهای متخلفی که با دوردورهای ترافیک‌زا آرامش خانواده‌های تهرانی را برهم می‌زنند هر شب اجرا خواهد شد.