واکنش رشیدپور به قهرمانی قطر در جام ملتهای 2019

واکنش رشیدپور به قهرمانی قطر در جام ملتهای 2019