مقایسه موشک قدرتمندحاج قاسم ایران بااسکندرروسی

وقتی موشک بالستیک هایپرسونیک حاج قاسم غوغابه پامیکند؛مقایسه موشک قدرتمندحاج قاسم ایران بااسکندرروسی!

صفحه اینستاگرام حاشیه نیوز:
https://www.instagram.com/hashiyehnews_/