افزایش سرایت سویه «امیکرون» در برابر «دلتا»

افزایش ۲.۵ برابری سرایت سویه «امیکرون» در برابر «دلتا»