فیلم دره انتقام با دوبله فارسی

خلاصه:
یکی از گله داران بزرگ پسری یتیم را به سرپرستی پذیرفته و موجب خشم پسر خود می شود. در حالیکه آن دو بزرگ می شوند، خشم پسر تبدیل به نفرت شده و در نهایت برای برادر نانتی خود پاپوش درست می کند و ...