اثر حقیقت واهی چیست؟

شما به شعارهای تبلیغاتی برندهای بزرگ توجه می‌کنید؟
فکر می‌کنید چرا شرکت‌ها برای خود یک شعار تبلیغاتی انتخاب می‌کنند و مدام در تبلیغات مختلف‌شان آن را "تکرار" می‌کنند؟

واقعیت این است که "تکرار" یکی از بزرگترین ابزارهای کسب‌وکارها برای ایجاد باورهای جدید در مشتریان است.
این مسأله به دلیل سوگیری شناختی "اثر حقیقت واهی" در انسان‌ها به وجود می‌آید.

روی لینک زیر کلیک کنید و با اثر حقیقت واهی در کسب‌وکارتان بیشتر آشنا شوید:
https://didar.me/illusory-truth-effect/