بیو هانکنز - Laurel and Hardy

فیلمی از لورل و هاردی ( بیو هانکنز - Laurel and Hardy ) - محصولِ سالِ ۱۹۳۲ - Gap.im/nama66